info@kel1arch.com 05138335449

طرح بازسازی بخش هایی از آپارتمان مسکونی

877

طرح بازسازی بخش هایی از آپارتمان مسکونی

در این پروژه، بخش هایی از یک ساختمان مسکونی بازسازی شدند والمان هایی برای زیبا سازی فضا اضافه شدند.

آخرین نمونه کارها

طراحی یک مجتمع اداری تجاری

نمایش پروژه

تغییر کاربری ساختمان مسکونی به مطب دندانپزشکی

نمایش پروژه

بازسازی دفتر مرکزی شرکت

نمایش پروژه

طراحی فضای باز

نمایش پروژه

طراحی بازسازی یک واحد سوئیت مسکونی

نمایش پروژه